Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen

Lion Beddenshop is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dat betekent dat deze online verkoopvoorwaarden van Lion Beddenshop in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van de CBW en dat Lion Beddenshop zich aan de algemene voorwaarden van de CBW houdt. De algemene voorwaarden van de CBW zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 december 2005. De algemene voorwaarden van de CBW zijn via www.lionbeddenshop.nl/cbw in te zien. In de algemene voorwaarden van de CBW wordt herhaaldelijk verwezen naar de wet betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, ook wel de Wet koop op afstand genoemd. Deze wet is onder meer van toepassing op de verkoop via internet. Wanneer van toepassing? Deze online verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lion Beddenshop dat via de webwinkel van Lion Beddenshop (www.lionbeddenshop.nl) gedaan wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en Lion Beddenshop tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lion Beddenshop, geeft u te kennen dat u met de toepasselijkheid en inhoud van deze online verkoopvoorwaarden instemt. De online verkoopvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen via onze website worden ingezien, gedownload en geprint. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de online verkoopvoorwaarden aan u beschikbaar gesteld.

Wanneer u een matras/boxspring/bedbodem/ledikant via onze website besteld, dan gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

1. Product wordt aangeleverd tot aan eerste drempel tenzij u installatie heeft besteld.

2. Gewicht van de klant in orde is in verband met het product.

3. Dat er een geschikte bodem in gebruik is bij de aankoop van een matras.

4. Dat het product gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.

 Voldoet u niet aan de voorwaarden vervalt de garantie op uw product. 

Bezorgen van artikelen geschiedt tot aan de eerste drempel van uw woning.

Bij installatie brengen wij de artikelen naar de slaapkamer (begane grond of verdieping) om deze te installeren. Bij installatie van de artikelen dient u er zorg voor te dragen dat deze door het trapgat/gang/hal past en vrij is van obstakels zoals kasten, foto’s, schilderijen en dergelijke en indien nodig de trapleuning. Passen de artikelen niet door trapgat/gang/hal dan dient u daar zelf zorg voor te dragen en zullen de bezorgers de artikelen bij de ingang laten staan. De bezorgers mogen niet via raam of balkon de artikelen afleveren. Speciaal op maat gemaakte artikelen worden niet retour genomen.

U hebt geen garantie op knopen, lintjes, handvatten, ritsen e.d. die op artikelen zijn bevestigd.

De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen, totdat de consument het ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedrag  volledig heeft voldaan.
De ondernemer zal het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.    

Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
De consument wordt zo spoedig mogelijk telefonisch, per mail of schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Aflevering geschiedt op het moment dat de consument in het bezit van het gekochte textielgoed wordt gesteld.

De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
Bij overschrijding van de leveringstermijn  die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
 

Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct voor of bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen

Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dien zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen veertien dagen na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend

Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed te bewaren.

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse recht dan wel de hierna  te noemen geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel.
De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.

Garantietermijnen:

Afgeprijsde artikelen en matrassen polyether S.G. 25 geen garantie.

Aanbiedingsmatrassen 1 jaar garantie.

Alle andere matrassen 3 jaar aflopende garantie. D.w.z. 1 jaar volledige garantie op fabricagefouten , 2e jaar 2/3 garantie , 3e jaar 1/3 garantie.

Bed-en bad textiel 1 maand garantie op fabricagefouten.

Alle garantie vervalt bij verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud van de matrassen, boxsprings, lattenbodems en bad/bed textiel.

Retourneren artikelen via de post:

Wanneer u een artikel wilt terugzenden, kan dat binnen 14 dagen na ontvangst. Artikelen dienen in originele staat en in de originele verpakking te worden teruggezonden in verband met de hygiëne. Gewassen en/of gebruikte artikelen worden niet geaccepteerd. Zodra het artikel in originele staat is ontvangen, gecontroleerd en geaccepteerd, worden het aankoopbedrag en de verzendkosten teruggestort op uw rekening. 

Wanneer u een product wilt terugzenden verzoeken wij u om dat vooraf onder vermelding van uw naam en ordernummer te melden aan orders@lionbeddenshop.nl  zodat we kunnen zorgdragen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling. Wij stellen het ook zeer op prijs wanneer u de reden van terugzending vermeldt, zodat wij onze dienstverlening en assortiment kunnen optimaliseren.

Producten zoals dekbedden, kussens en matrassen kunnen om hygiënische redenen niet geruild/geretourneerd worden, tenzij er fabricage fouten zijn en deze binnen 14 dagen zijn gemeld.

De kosten van terugzending komen voor uw eigen rekening. Wanneer u het artikel terugzendt omdat u klachten heeft over het artikel, vergoeden wij ook de retourkosten indien de klacht gegrond wordt bevonden.

Artikelen kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

Lion Beddengoed B.V.
Bovendijk 33 
2295 RV Kwintsheul

Wij verzoeken u om de originele pakbon of een kopie daarvan in het pakket bij te voegen. Pakketten waarvan niet duidelijk is welke order en afzender het betreft, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Klachten:

De consument dient zijn klacht bij voorkeur schriftelijk of per mail aan de ondernemer kenbaar te maken.

 

Abonneer u nu voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Wij versturen maandelijks een informatieve e-mail inclusief interessante acties